حامیان

هیئت مدیره دوره چهارم

چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن  خوزستان همزمان با نهمین دوره  انتخابات هیئت مدیره انجمن ایران شاخه مرکز، در تاریخ ۳۰ /۲/ ۸۸ برگزار گردید وطبق آرای اخذ شده اقراد به شرح ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسین برق شاخه خوزستان انتخاب شدند :

محمود جورابیان رئیس هیئت مدیره انجمن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سیف اله آگاه عضو هیئت مدیره و نائب رئیس مدبر توزیع و تعمیرات برق شرکت فولاد خوزستان
مسعود معین پور عضو هیئت مدیره مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
یداله حضرتی عضو هیئت مدیره مدیرعامل توزیع برق اهواز
عبدالصمد رئیس پور عضو هیئت مدیره مدیرعامل شرکت گسترش نیروی اکسین
رضا کیانی نژاد عضو هیئت مدیره استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالنبی کوثریان عضو هیئت مدیره استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سعیداله مرتضوی عضو هیئت مدیره استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد علی بشکار عضو هیئت مدیره و خزانه دار مشاور مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان
محسن ارفاق عضو هیئت مدیره مدیریت مصرف برق خوزستان
شهین حویس عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن کارشناس ارشد استانداردها شرکت نفت
غلامعلی ورشو ساز عضو هیئت مدیره مدیر تحقیقات شرکت توزیع برق اهواز
اسکندر جعفرزاده بازرس انجمن مدیر برق و ابزار دقیق فولاد کاویان
محسن صنیعی عضو علی البدل هیئت مدیره استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
کامبیز شیخی عضو علی البدل هیئت مدیره رئیس گروه مطالعات بار شرکت برق منطقه ای خوزستان
اشکان نظام پور مسئول نشریه و سایت رئیس گروه بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان