حامیان

کمیته های تخصصی

به منظور ایجاد پایگاههای مطالعاتی تخصصی انجمن با  هماهنگی هیئت مدیره مرکزی اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی نموده است. این کمیته ها شامل:

  • کمیته مطالعات سیستم شامل برنامه ریزی ، تلفات و کیفیت توان ، مطالعات شبکه با هماهنگی آقایان دکتر سعیدیان، دکتر سیف السادات
  • کمیته مطالعات تجهیزات شامل پستها و عایقها ، خطوط ، ترانسفورماتور ،حفاظت و کنترل با هدایت آقایان دکتر جورابیان  ،دکترصنیعی ، دکتررزاز
  • کمیته مطالعات الکترونیک ،مخابرات و IT با هماهنگی آقایان دکتر کوثریان، دکتر مرتضوی

بوده و فعالیت در کمیته ها بصورت افتخاری و با هماهنگی دبیرخانه انجمن از طریق تکمیل فرم های مربوطه امکان پذیر می باشد