حامیان

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران

مقدمه

بمنظور تحقق اهداف این اساسنامه انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران با گرایشهای مهندسی قدرت ، الکترونیک ، مخابرات ،کنترل ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی و نظائر آنها تشکیل شده است.

فصل اول – کلیات
ماده ۱ – نام تشکیلات انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران می باشد که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود. انجمن دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بصورت غیر انتقاعی اداره می شود.

ماده ۲- تابعیت انجمن ایرانی است و بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می نماید.

ماده۳- محل مرکز انجمن در شهر تهران است و میتواند پس از تصویب هیات مدیره شعب آن در هر قسمت از کشور تشکیل شود.

ماده۴- مدت فعالیت انجمن نا محدود می باشد.

ماده ۵- هدف انجمن . رشد ارتقاء و شکوفائی صنایع . فن آوری . آموزش وپرورش کشور در زمینه های تخصصی اعضاء انجمن در مرحله نخست از دیدگاه اقتصاد ملی و نهایتا در جهت بهبود وضع کنونی جوامع بشری می باشد.

ماده۶- وظایف

۱-۶- ایجاد پایگاهی مناسب جهت برقراری ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و سایر کارشناسانی که بنحوی باشاخه های گوناگون برق و الکترونیک سر و کار دارند.

۲-۶- همکاری با وزارت آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی و مؤسسات صنعتی ، برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی و صنعتی و برگزاری گردهمائیهای علمی و فنی

۳-۶- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و علمی . پژوهشی . صنعتی و ارائه خدمات لازم کارشناسانه در مسائل مذکور .

۴-۶- ارائه خدمات آموزشی . علمی . پژوهشی . صنعتی . به منظور رشد تکنولوژی برق و الکترونیک در کشور به اعضاء ویا هر سازمان ایرانی متقاضی

۵-۶- ترغیب و تشویق پژوهشگران . صنعتگران .و دانشجویان در پیشبرد فعالیت علمی

۶-۶- تهیه وتدوین و انتشار نشریات و مجموعه های علمی . اموزشی وبرگزاری گردهمائیهای آموزشی وپژوهشی و صنعتی .

۷-۶- حمایت از افراد محقق و صنعتگر وهمکاری وهدایت آنها در جهت حصول به اهداف انجمن

۸-۶- شناسائی و جذب اشخاص فعال در رشته های مربوط و تشویق و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف انجمن .

۹-۶- ایجاد هماهنگی با انجمن و سازمانهای علمی داخلی و خارجی مانند IEEE ، CIGRE IEE وغیره.

۱۰-۶- ارائه نقطه نظرات تخصصی انجمن به سازمانهای ذیربط .

۱۱-۶- کسب اطلا عات از آخرین دستاورد های علمی و سعی در ارائه آنها به اعضاء از طریق گوناگون .

۱۲-۶-حمایت از حقوق قانونی اعضاء خصوصا در زمینه های علمی و صنعتی .

فصل دوم – ساختار انجمن

ماده ۷- ارکان انجمن بشرح ذیل است :
الف- مجمع عمومی ب- هیات مدیره ج- بازرسان

ماده ۸- اعضاء انجمن عبارتند از :اشخاص حقیقی یا حقوقی که بنحوی شامل یکی از موارد زیر بند ماده ۸ باشد . قبول یا تداوم عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در انجمن منوط عدم اقدام متقاضی و یا عضو علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و به یکی از اشکال ذیل می باشد . چنانجه در مواردی غیر از آنچه که ذیلا تشریح خواهد شد. لازم باشد مراتب به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تغییر در اساسنامه قابل اجرا خواهد شد .

۱-۸- عضویت پیوسته : هیأت موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های برق . اکترونیک . ویا یکی از رشته های وابسته باشند .

۲-۸- عضویت وابسته : افرادیکه حائز شرایط ذیل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند .

۱-۲-۸-کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی در سایر رشته های مهندسی و یا علوم پایه بوده و حداقل به مدت ۵ سال به نحوی سابقه کار حرفه ای در یکی از رشته های برق و الکترونیک داشته باشند. می توانند بصورت اعضاء وابسته انجمن پذیرفته شوند.

۲-۲-۸- افرادیکه در رابطه با موضوع فعالیت انجمن به تشخیص هیئت مدیره به عنوان خبره شناخته شده باشند . میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت وابسته انجمن در آیند.

۳-۲-۸- عضویت دانشجوئی : کلیه دانشجویانی که در رشته های برق و الکترونیک به تحصیل اشتغال دارند و حداقل سه چهارم از واحد های تخصصی خود را گذ رانده باشند.

۴-۸- عضویت افتخاری :شخصیتهای ایرانی و یا خارجی که مقام علمی آنها در زمینه های برق و الکترونیک حائز اهمیت خاص باشد ویا پیشبرد اهداف انجمن کمکهای ارزنده ای ارائه نموده باشند .

۵-۸-عضویت حقوقی:اشخاص حقوقی فعال در زمینه مربوط به فعالیت انجمن می توانند با تصویب هیأت مدیره انجمن به عضویت پیوسته انجمن پذیرفته شوند.

ماده۹-حق عضویت هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی راکه میزان آن توسط هئیت مدیره پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد. تبصره۱- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای اعضاء ایجاد نخواهد کرد .

ماده ۱۰- لغو عضویت در انجمن در یکی از موارد ذیل خاتمه مییابد :

۱-۱۰-استعفای کتبی عضو

۲-۱۰-عدم پرداخت حق عضویت سالانه حداکثر تایکسال بعد از آخرین پرداخت .

تبصره ۱- آئین نامه عدم صلاحیت . علل خاتمه عضویت وعضویت مجدد به پیشنهاد هئیت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .

تبصره ۲- تصمیم نهائی خاتمه عضویت با هیات مدیره خواهد بود .

۳-۱۰- سایر مواردی که در اساسنامه پیش بینی می شوند

ماده ۱۱- مجامع عمومی از گردهمائی اعضای پیوسته انجمن و به دو صورت ذیل تشکیل می گردد:

۱-۱۱-مجمع عمومی عادی هر سال یکبار و در صورت لزوم به طور فوق العاده تشکیل می شود.

۲-۱۱-مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری و باتصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.

تبصره ۱-جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی هر یک با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاءبرای بار اول رسمیت می یابد.

تبصره۲- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با دو سوم آراء تصویب خواهد شد.

تبصره۳- تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء تصویب خواهد شد.

تبصره۴-هریک از اعضای انجمن می تواند برای حضور و دادن رای در مجامع عمومی به یکی دیگر از اعضاء وکالت کتبی بدهد .هیچیک از اعضاء انجمن نمی تواند وکالت بیش از ۳نفر عضو را بپذیرد .

تبصره ۵- مجمع عمومی عادی در اولین جلسه خود یکنفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر رابه عنوان ناظر و یکنفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید . جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با دعوت کتبی و با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه ده روز قبل از تشکیل مجمع واز طریق نامه و یا درج در روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

تبصره ۶- چنانچه جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حد نصاب رسمیت را حاصل ننماید .به فاصله ۱۵ روز از دعوت اولیه . نسبت به مجددتوسط رئیس مجمع اقدام خواهد شد . و جلسه با حضور حاضرین رسمیت مییابد.

ماده ۱۲- وظایف عمومی انجمن به شرح زیر است:

۱-۱۲-رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن .

۲-۱۲-اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه

۳-۱۲-انتخاب هیأت مدیره

۴-۱۲-انتخاب دو نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و علی البدل

۵-۱۲-تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن

۶-۱۲-اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده وظایف مجمع عمومی فوقالعاده بشرح ذیل می باشد:

۱-۱۳-عزل هئیت مدیره

۲-۱۳-انحلال انجمن با اطلاع وزارت فرهنگ وآموزش عالی

ماده۱۴-هئیت مدیره هئیت مدیره مرکب از ۱۳نفر است که ۱۱نفر عضو اصلی و ۲نفر عضو علی البدل میباشند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجددآنها بلا مانع است.عضویت در هیات مدیره افتخاری است .

تبصره۱- جلسات هئیت مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل می گردد و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل ۶ رای موافق به تصویب میرسد .

ماده۱۵-انتخاب داخلی هئیت مدیره هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یکنفر رئیس یکنفر نایب رئیس . یکنفر دبیر . یکنفر خزانه دار رابا رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید .

تبصره۱- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء مشترک رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس معتبر خواهد بود .

تبصره ۲-چنانچه هر یک از اعضای هئیت مدیره سه جلسه متوالی ویا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص هیات مدیره در جلسات شرکت ننمایند منفی شناخته خواهد شد .

تبصره۳- درصورت استفعاء .بر کناری ویا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

تبصره۴- رئیس هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و نمایندگی انجمن در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی .در مراجع مختلف قضائی .اداری . وغیره را با حق توکیل به غیر دارد.

ماده۱۶- انتخاب مجدد هئیت مدیره هئیت مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر ۲ماه پیش از پایان دوره تصدی خود . نسبت به دعوت مجمع عمومی و انتخاب هئیت مدیره جدید افدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت فرهنگو آموزش عالی ارسال نماید .

تبصره۱- حداکثر ۱۵ روز پس از انتخابات هیات مدیره . جلسه مشترک بین دو هیات مدیره جهت مذاکره و انتقال مسئولیتها .اطلاعات و امکانات تشکیل خواهد شد و متعاقبا هیات مدیره جدید مسئولیت مربوطه را بعهده خواهد گرفت .

تبصره ۲- هر گاه در فاصله ۳ماه پس از انتخابات هیات مدیره وزارت فرهنگ و آموزش عالی اطلاع کتبی دال بر عدم تأئید هئیت مدیره صادر نماید هیات مذکور مکلف به دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن جهت ارائه دلائل عدم تأئید و انجام انتخابات قطعی دوم می باشد .

ماده۱۷- وظایف و اختیارات هیات مدیره

۱-۱۷- دعوت برای تشکیل مجامع عادی و فوق العاده

۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

۳-۱۷-تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی علمی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات کشور

۴-۱۷- تهیه ضوابط ومقررات و آئین نامه های اجرائی و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب

۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

۶-۱۷- تعیین وتنظیم بودجه سالیانه انجمن و پیشنهاد به مجمع جهت تصویب

۷-۱۷- تهیه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی و پیشنهاد به مجمع جهت تصویب

۸-۱۷- قبول هدایا و کمکهای مالی

۹-۱۷- پیشنهاد اخذ وام و اعتبار به مجمع عمومی فوق العاده

۱۰-۱۷- واگذاری بورسهای تحقیقاتی و آموزشی در چهار چوب قوانین و مقررات جاری کشور

۱۱-۱۷- پیشنهاداصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده

۱۲-۱۷- اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه

۱۳-۱۷- تشکیل کمیته های ستادی . اجرائی . و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت آنها بمنظور پیشبرد سریع و صحیح امور

تبصره ۱- کمیته های فوق تحت نظارت هیات مدیره بوده و اعضای آن می توانند افرادی غیر از اعضای هئیت مدیره باشند .

۱۴-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی مطابق مقررات جاری کشور .

۱۵-۱۷ همکاری با انجمن ها و سازمانهای مشابه .

۱۶-۱۷- شناسائی و معرفی امکانات بالقوه کشور

۱۷-۱۷- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود.

۱۸-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۱۹-۱۷- بررسی و تهیه طرحها و برنامه ها ی سازنده در راستای خط مشی و اهداف انجمن و ارائه به مقامات و ارگانهای ذیصلاح

۲۰-۱۷- شناخت نارسائیهای تخصصی وسعی در یافتن راه حل های مناسب و ارتقاء فرهنگ تخصصی

۲۱-۱۷- همکاری در تهیه استاندارد ها . گزارش های تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن با سازمانهای ذیربط

۲۲-۱۷- اتخاذ تصمیم در مورد شرکت در نمایشگاههای تخصصی و عرضه دستاورد های انجمن

۲۳-۱۷- معرفی منابع اطلاعات تخصصی به اعضاء انجمن

۲۴-۱۷- پیشنهاد انحلال به مجمع عمومی فوق العاده

۲۵-۱۷- ارسال گزارشهای لازم به وزارت فرهنگ وآموزش عالی

۲۶-۱۷- اتخاذ روشهائی جهت ایجاد درآمد بمنظور تأمین نیاز های مالی انجمن برای پیشبرد اهداف آن.

ماده۱۸- دبیر خانه دبیر انجمن به انتخاب هئیت مدیره به عنوان مسئول دبیر خانه انجمن وظایف ذیل را دارا می باشد : ۱-۱۸-جمع آوری اسناد وتنظیم و تمرکز صورتجلسات و تنظیم ارکان انجمن .

۲-۱۸-انجام امور اداری انجمن

۳-۱۸-انجام امور محوله از طرف هیات مدیره

ماده۱۹- بازرس انجمن دارای یکنفر بازرس می باشد که همزمان با انتخاب اعضاء هئیت مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای مدت ۲سال انتخاب می شود .

ماده۲۰-وظایف بازرس

۱-۲۰-بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی .

۲-۲۰-بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی .

۳-۲۰-دعوت از مجمع عمومی فوقالعاده در موارد ضروری

تبصره ۱- شرکت بازرس در جلسات هئیت مدیره بدون حق رای مجاز است ودر هر زمان می توانند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهند . مشروط بر اینکه این اقدام وقفه در امور جاری انجمن ننماید .

ماده۲۱- درپایان هر سال مالی ریاست هئیت مدیره .گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و تراز نامه آن را حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهند داد. بازرس مکلف است که خلاصه گزارش تائید شده را همراه با نظرات و تذکرات خود کتبا تهیه و در اختیار اعضاء قرارداده و در جلسه مجمع عمومع جهت ادای توضیحات حضور یابد .

تبصره ۱- سال مالی انجمن از اول فروردین ماه شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود . ماده۲۲-منابع مالی انجمن منابع مالی انجمن عبارتند از :

– حق عضویت حقیقی وحقوقی

– قبول هدایا و کمکها

– ارائه خدمات کارشناسی

تبصره۱- درآمد و هزینه سالانه انجمن در دفاتر قانونی ثبت وبیلان در پایان هر سال مالی پس از تصویب در مجمع عمومی .به وزارت فرهنگ وآموزش عالی ارائه خواهد شد. فصل سوم –سایر مقررات

ماده۲۳-انحلال انجمن در صورت انحلال انجمن کلیه دارائیهای ان با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور واگذار خواهد شد .

ماده۲۴-منع فعالیتهای سیاسی انجمن واعضای آن اعم از پیوسته و وابسته به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات . احزاب و گروههای سیاسی را ندارند.

ماده۲۵-این اساسنامه در جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که در اسفند ماه ۱۳۷۳تشکیل گردید. مورد تصویب قرار گرفت و اصلاحات و ویرایش نهائی آن در بر اساس اختیارات محوله هئیت مدیره انجام و در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۳در۲۵ماده و ۲۰تبصره تصویب گردید.