حامیان

هیئت مدیره دوره دوم

دومین مجمع عمومی و اننخابات هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران – شاخه خوزستان و  ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز سه شنبه ۲۱/۱/۱۳۸۴ در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران با حضور تعداد زیادی از اعضا برگزار گردید پس از رای گیری و شمارش آراء افراد زیر به عنوان اعضای اولین هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران – شاخه خوزستان برگزیده شدند:

محمود جورابیان     عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن
عبد النبی کوثریان     عضو هیئت مدیره
عبد الحمید ارسطو     عضو هیئت مدیره
سید جمال الدین آل محمد     عضو هیئت مدیره
علی سعیدیان     عضو هیئت مدیره
محمد علی بشکار     عضو هیئت مدیره و خزانه دار
عبد العزیز کریمی     عضو هیئت مدیره
مهرداد سروش     عضو هیئت مدیره
عبد الصمد رئیس پور     عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن
شکراله عباسی     عضو هیئت مدیره و بازرس
غلامعلی ورشوساز     عضو هیئت مدیره
سعید مرتضوی     عضو هیئت مدیره
منصور محسنی     عضو علی البدل و نماینده دانشجو
مهرداد کرامت زاده     عضو علی البدل هیئت مدیره
اشکان نظام پور      مسئول نشریه
محسن ارفاق     دبیر انجمن