حامیان

هیئت مدیره دوره سوم

محمود جورابیان | رئیس هیئت مدیره انجمن  |  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

علی سعیدیان | عضو هیئت مدیره  |  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا کیانی نژاد | عضو هیئت مدیره  |  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید مرتضوی | عضو هیئت مدیره | استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

غلامعلی ورشو ساز | عضو هیئت مدیره | مدیر تحقیقات شرکت توزیع برق اهواز

محسن صنیعی | عضو هیئت مدیره | استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد علی بشکار | عضو هیئت مدیره | مشاور مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان

عبدالصمد رئیس پور | عضو هیئت مدیره  | معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان

مهرداد کرامت زاده | عضو هیئت مدیره  | استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

جمال الدین آل محمد | عضو هیئت مدیره  | شرکت برق منطقه ای خوزستان

محسن ارف&اق | عضو هیئت مدیره | شرکت برق منطقه ای خوزستان

عبدالنبی کوثریان | عضو هیئت مدیره | استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

کامبیز شیخی | عضو هیئت مدیره | شرکت برق منطقه ای خوزستان

اسکندر جعفرزاده | عضو هیئت مدیره | گروه ملی فولاد ایران