حامیان

هیئت مدیره

هئیت مدیره مرکب از ۱۱نفر عضو اصلی و یک نفر بازرس  و ۲نفر عضو علی البدل میباشند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجددآنها بلا مانع است.عضویت در هیات مدیره افتخاری است .