حامیان

نحوه درجه بندی اعضا

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
دستورالعمل(شرایط ومراحل انجام)درجه بندی اعضاء

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در جهت ارج نهادن به اعضاء پیوسته خود که در راستای اهداف انجمن فعالیت مستمر داشته اند، دستور العمل ارتقاء اعضاء را تصویب وبه مورد اجرا می گذارد .
ارتقاع اعضاء پیوسته بر حسب مورد و در خواست متقاضی مطابق این دستور العمل توسط کمیته ارزیابی درجه بندی اعضاء صورت می گیرد .
الف ـ شرایط و نحویه تخصیص امتیازات به اعضاء انجمن جهت احراز رتبه ارشد و یا برجسته :
۱ـ عضویت در انجمن
متقاضی احراز رتبه ارشدیت یا برجسته بایستی عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران باشد . برای هر سال عضویت در انجمن ۲ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز برای این شرط در نظر گرفته می شود . حداقل امتیاز مورد نیاز از این بند برای احراز ارشدیت ۶ امتیاز است .
۲ـ عضویت در هیئت مدیره و یا فعالیتهای علمی و تخصصی در کمیتههای مطالعات و گروههای کاری انجمن
هر گاه عضو متقاضی در یکی از هیئت مدیرهها مرکزی یا شاخه ها یا کمیته های مطالعات و یا گروههای کاری وابسته به انجمن دارای سابقه عضویت و فعالیت باشد به ازاء هر سال عضویت ایشان در هرکمیته یا گروه کاری یا هیئت مدیره اعم از مرکزی یا شاخه ها ۳ امتیاز وحداکثر ۳۰ امتیاز در نظر گرفته می شود .
فعالیتهای موازی در کمیته های مطالعات یا گروههای کاری و هیئت مدیرهها در هر سال حداکثر دارای ۶ امتیاز است .
۳ـ تجربه کاری در زمینه های مرتبط
در صورتی که عضو متقاضی در زمینه های مرتبط با تخصصهای موجود در انجمن مهندسین برق و الکترونیک تجربه کاری داشته باشند ، به ازای هر سال تجربه با مدرک لیسانس ۵/۱ امتیاز و حداکثر ۳۰ امتیاز برای ایشان در نظر گرفته می شود .
هر گاه عضو متقاضی مدرک فوق لیسانس و یا دکترا در رشته های مرتبط با انجمن داشته باشد به ترتیب معادل ۲ و۴ سال به سوابق تجربی ایشان افزوده خواهد شد .
۴ـ انتشارات علمی
فعالیتهای علمی و انتشاراتی عضو متقاضی از امتیازاتی به شرح زیر با نظر کمیته ارزیابی بر خوردار می گردد :
چاپ مقاله در مجلات هر مورد تا چهار امتیاز ، ارائه هر مقاله در کنفرانسها تا ۲ امتیاز ، تألیف یا ترجمه وانتشار کتاب تا ۱۰ امتیاز ، حداکثر مجموع امتیاز قابل تخصیص در این بخش ۲۰ امتیاز می باشد .
۵ـ اشتهار تخصصی
در صورتی که عضو متقاضی از اشتهار تخصصی در یکی از صنایع برق ، الکترونیک ، مخابرات و یا کامپیوتر به تشخیص کمیته ارزیابی برخوردار باشد ، می تواند تا حداکثر ۲۰ امتیاز کسب نماید .
ب ـ چگونگی احراز رتبه ارشد و یا برجسته
۱ـ احراز رتبه ارشد
۱/۱ )عضو متقاضی برای احراز رتبه با عنوان ارشدیت بایستی حائز حداقل ۸۵ امتیاز در مجموع امتیازات مندرج در بند الف باشد .
۲ ـ احراز رتبه با عنوان برجسته
۱/۲ ) عضو متقاضی رتبه با عنوان برجسته بایستی ۳ سال سابقه عضویت فعال به عنوان عضو ارشد را دار باشد .
۲/۲ ) عضو متقاضی رتبه با عنوان برجسته بایستی حائز حداقل ۱۰۰ امتیاز از مجموع امتیازات مندرج در بند الف باشد .
ج ـ مراحل انجام کار
۱ـ عضو متقاضی میبایستی فرم درخواست احراز رتبه مورد نظر خود را تکمیل نموده و
به همراه مدارک درخواستی به دبیر خانه شاخه مربوط ارسال نماید .
۲ـ درخواست ارتقاء رتبه عضو بایستی توسط یکی از شاخه ها یا ۲ نفر از اعضاء ارشد انجمن توصیه گردد .
۳ـ فرم درخواست و مدارک پیوست آن پس از برسی توسط شاخه مزبور یا ۲ نفر از اعضاء ارشد در صورت کامل بودن مدارک جهت ارزیابی و اعلام نظر به کمیته ارزیابی درجه بندی اعضاء ارسال می گردد .
تبصره : کمیته ارزیابی به فرمهایی که به صورت ناقص پر شده باشند یا مدارک کافی به پیوست نداشته باشند ، رسیدگی ننموده و این نوع درخواست ها را به شاخه ارسال کننده عودت خواهد داد .
۴ـ کمیته ارزیابی درجه بندی اعضاء فرمهای دریافتی را مطابق آئین نامه داخلی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتیجه امتیازات را در جدول خلاصه ارزیابی هر یک از متقاضیان منعکس و به امضاء اعضاء کمیته خواهد رساند .
تبصره : امتیاز تخصیص داده شده به اعضاء بر اساس مدارک پیوست فرم درخواست و تشخیص کمیته ارزیابی بوده و غیر قابل تغییر می باشد . در صورتی که به علت نقص در مدارک ارسالی امتیازی به صورت کامل تعلق نگرفته باشد ، تجدید نظر در آن منوط به تجدید ارسال مدارک و تائید مجدد شاخه مربوطه می باشد .
۵ ـ پس از تکمیل جداول خلاصه ارزیابی اعضاء و تائید آن توسط اعضاء کمیته مبنی بر شایستگی اعضاء متقاضی جهت احراز رتبه ارشدیت یا برجسته ، جداول مربوط جهت تنفیذ رای کمیته ارزیابی و صدور گواهی ارشدیت یا برجسته بودن عضو توسط ریاست هیئت مدیره مرکزی ارسال می گردد .
۶ ـ دبیرخانه هیئت مدیره مرکزی جداول خلاصه ارزیابی واصله را در اولین نشست هیئت مدیره مرکزی مطرح و درخواست تنفیذ رای را از ریاست هیئت مدیره خواهد بود . در این جلسه جداول خلاصه ارزیابی اعضاء قرائت خواهد شد و در صورت نبودن مخالفتی در میان اعضاء هیئت مدیره ،توسط ریاست هیئت مزبور تنفیذ خواهد گردید.
تبصره : در صورتی که هر یک از اعضاء هیئت مدیره مرکزی نسبت به انتخاب یک یا چند نفر از اعضاء به عنوان عضو ارشد یا برجسته مخالفتی داشته باشند بایستی دلایل مخالفت خود را کتباَ به ریاست هیئت مدیره مرکزی منعکس نماید.
این دلایل بنا بر صلاحدید ریاست هیئت مدیره به کمیته ارزیابی منتقل و مورد برسی قرار خواهد گرفت . کمیته ارزیابی نتیجه برسی خود را جهت اخذ تصمیم نهایی به ریاست هیئت مدیره منعکس خواهد نمود .
۷ ـ کمیته ارزیابی برای اعضائی که ارشد یا برجسته بودن آنان توسط ریاست هیئت مدیره مرکزی تنفیذ گردیده لوح گواهی ارشد یا برجسته با امضاء رئیس هیئت مدیره مرکزی و کارت عضویت جدید صادر و در اختیار متقاضی قرار خواهد داد .