حامیان

نخستین هیئت مدیره

اعضای اولین هیئت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران – شاخه خوزستان پس از انتخابات تاریخ چهارشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زیر برگزیده شدند:

نام نام خانوادگی سمت در انجمن
محمود جورابیان رئیس هیئت مدیره
جمال الدین آل محمد نائب رئیس هیئت مدیره
عبدالمحمد شیبانی عضو هیئت مدیره
عبدالنبی کوثریان عضو هیئت مدیره
عبدالعزیز کریمی عضو هیئت مدیره
مجید صالحی عضو هیئت مدیره
محمود جانقربان عضو هیئت مدیره
مهرداد لرکی عضو هیئت مدیره
مهرداد کرامت زاده عضو هیئت مدیره
عبدالحمید ارسطو عضو هیئت مدیره
محمدعلی بشکار عضو هیئت مدیره
الهه مشهور عضو هیئت مدیره
عبدالعلی فولاد خزانه دار
کامبیز شیخی دبیر انجمن
اسکندر جعفرزاده بازرس

اهم فعالیتهای دوره اول هیئت مدیره انجمن شاخه خوزستان

·          تشکیل کمیته های تخصصی و ارائه فعالیتهای خدمات تخصصی و آموزشی توسط انجمن

·          فعالیت افزایش در جهت آگاهی و اطلاعات بین اعضا توسط انجمن

·          تلاش در جهت توجیه صنایع و موسسات استان درباره نیاز به حمایت از انجمن

·          تعیین وظایف اعضا هیئت مدیره و محل انجمن

·          برنامه ریزی برگزاری انتخابات و جلسات آینده

·          تبلیغات و تلاش جهت جذب اعضای جدید حقوقی و حقیقی

·          فعال نمودن وب سایت انجمن بعنوان پایگاه اطلاع رسانی

·          تعیین خط مشی تشکیل کمیته های علمی و ارتباط با صنایع

برگزاری همایشهای تخصصی و بازدیدهای علمی